PRIVACY VERKLARING

Huidtherapie Potters gevestigd aan Kozijnenhoek 80, 4715RG te Rucphen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://huidtherapiepotters.nl 

Kozijnenhoek 80

4715RG

Rucphen

Tel +31 645570955

Persoonsgegevens die wij verwerken

Huidtherapie Potters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Geboorteplaats;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Huidtherapie Potters verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Ras;

 • Gezondheid;

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@huidtherapiepotters.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Burgerservicenummer (BSN).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huidtherapie Potters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Huidtherapie Potters neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huidtherapie Potters) tussen zit. Huidtherapie Potters gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: SkinAdmin om gegevens te kunnen verzamelen, behandelverslagen en gezondheid bij te houden om de voortgang van de behandeling te kunnen volgen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Huidtherapie Potters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

 • Persoonsgegevens;

 • Uitgevoerde behandelingen met voortgang;

 • Fotos's om voortgang te volgen;

Het bewaartermijn gaat in bij aanmelding in de praktijk tot 1,5 jaar na de laatst uitgevoerd behandeling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Huidtherapie Potters verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Huidtherapie Potters blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Huidtherapie Potters gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huidtherapie Potters en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huidtherapiepotters.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Huidtherapie Potters wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huidtherapie Potters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via telefoon of via info@huidtherapiepotters.nl

DE PRAKTIJK

CONTACT

Gezondheidscentrum Rucphen

Kozijnenhoek 80

4715RG Rucphen

Email: info@huidtherapiepotters.nl

Tel: +31(0)645570955

Openingstijden:

Ma 13:00-17:00

Di     8:30-17:00

Woe 8:30-12:00

Do    8:30-17:00

Vrij   8:30-17:00

Za    9:00-12:00 1x in de maand

Behandelingen alleen op afspraak. Afspraken buiten openingstijden zijn mogelijk in overleg. 

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn